II Kadencja KNMiOF

2008-2012

Członkowie II kadencji Komisji NMiOF na lata 2008-2012 po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.)

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. Barbara Czopek Kopciuch: profesor i wicedyrektor w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie oraz profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim, sekretarz Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, członek zarządu International Council of Onomastic Sciences. Główne zainteresowania badawcze: nazwy miejscowe Polski, kontakty językowe w świetle nazw własnych.


Zastępca Przewodniczącej Komisji:

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska: kierownik Katedry Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej na WydzialeNauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Grupy Ekspertów ds. Nazw Geograficznych ONZ (UNGEGN); nalezy do Grupy Roboczej ds. Egzonimów oraz Grupy Roboczej ds. Transkrypcji i Transliteracji UNGEGN. Jest członkiem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działającej przy Głównym Geodecie Kraju. Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Komitetu Sławianoznawstwa PAN. Otzrymała wyróznienie Ministra Transportu i Budownictwa za publikację zbiorową ,,Przewodnik toponimiczny. Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych" oraz Złoty Krzyż Zasługi (2002 r.).


Sekretarz Komisji:

mgr Marzena Radziszewska:  starszy specjalista w Wydziale Zbiórek Publicznych i Komisji Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Pozostali członkowie Komisji:

prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa: kierownik Zakładu Onomastyki Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN, członek licznych gremiów naukowych: Komisji Językoznawstawa PAN, International Council of Onomastic Sciences, Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego, Zarządu Towarzystwa Miłosników Języka Polskiego, Komisji Kultury Języka Polskiego i Komisji Teorii Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN, a także redaktor naczelny ,,Onamastików", przewodnicząca Komisji Onamastyki Słowiańskiej, przewodnicząca Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, ponadto autorka licznych prac z zakresu antroponimii, zagadnień teorii i metodologii onomastyki, kultury języka polskiego.


prof. dr hab. Robert Mrózek: kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie, filolog ze specjalizacją językoznawstwo polonistyczne, specjalności: historia języka, socjolingwistyka, onomastyka polska i słowiańska, a także autor monografii toponimicznych i antroponimicznych oraz prac z zakresu teorii onomastyki, współautor onomastycznych opracowań encyklopedycznych.


prof. dr hab. Tomasz Jurek: kierownik Zakładu Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu Instytutu Historii PAN, historyk-mediewista.


prof. dr hab. Janusz Gołaski: przewodniczący Zespołu Onomastycznego Komisji Badań Regionalnych przy Oddziale PAN w Poznaniu, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


dr Marek Janicki: adiunkt Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: Polska i Litwa schyłku sredniowiecza oraz wczesnej epoki nowożytnej - przemiany społeczno-polityczne i kulturowe (humanizm, reformacja, parlamentaryzm, dyplomacja, kancelaria królewska i dwór, kultura artystyczna i literacka), źródłoznawstwo i edytorstwo, członek Komisji Bibliotecznej Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.


dr Andrzej Czerny: pracownik Instytutu Geografii i Przetrzennego Zagospodarowania PAN, Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego.


płk rez. mgr inż. Stefan Miliszkiewicz: były oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (katedra geodezji i kartografii), główny specjalista w Wojskowym Centrum Geograficznym.


dyr. Andrzej Marciniak: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; urzędnik mianowany.

 
dyr. Janusz Dygaszewicz: absolwent Politechniki Gdańskiej (informatyka i automatyka), radca Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego dla spisów powszechnych w 2010 i 2011 r., członek Rady ds. Implementacji Dyrektywy INSPIRE przy Głównym Geodecie Kraju, członek Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Państwa przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.


mgr Anna Wotlińska: absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją literaturoznawczą, Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; specjalizuje się w zagadnieniach edukacji artystycznej i kulturalnej poprzez tworzenie i koordynowanie programów i projektów resortowych oraz miedzyresortowych, zajmuje się także problematyką związaną z kulturą języka polskiego, instytucjami kultury oraz uczestnictwem w kulturze.


mgr Justyna Kacprzak:  Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty