Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Przydatne publikacje

 

 1.  Alfabetyczny słownik nazw miejscowości dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1978
 2. Bystrzycki T., Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, Wydawnictwo Książnicy Naukowej, Przemyśl 1928
 3. Cieślikowa A., Nazwy własne w historii i we współczesności języka polskiego [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra 2005, s. 101-148.
 4. Grzenia J., Słownik nazw własnych, Warszawa 2002
 5. Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008
 6. Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, praca zespołowa pod red. H. Borka, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1983
 7. Hydronimia słowiańska, t. I, pod red. K. Rymuta, Ossolineum, Wrocław 1989, t. II, Kraków 1996
 8. Kwiatek J., Lijewski T. Polska. Podręczny leksykon geograficzny, Wydawnictwo „Troja”, Toruń 1993,
 9. Malec M., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Wyd. PWN, Warszawa 2003
 10. Mały słownik odmiany nazw własnych, red. A. Cieślikowa, wyd. II., Warszawa-Kraków 2008
 11. Nazewnictwo Geograficzne Polski, t. I, Hydronimy, Cz. 1 Wody płynące, źródła, wodospady, Cz. 2 Wody stojące, Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006 (prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych).
 12. Nazwy Geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictwa Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1991,
 13. Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. I – VII, red. K. Rymut, Kraków 1996-2007
 14. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Wyd. IJP PAN i TNW, Warszawa-Kraków 1998
 15. Rieger J., E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, Ossolineum, Wrocław 1975
 16. Słowiańska onomastyka. Encyklopedia t. I-II, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, Warszawa 2002, 2003
 17. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XV, Warszawa 1880-1902
 18. Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007
 19. Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych (Glossary of terminology used in the standardization of geographical names), Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1998 (Weryfikacja merytoryczna i językowa E. Wolnicz-Pawłowska i J. Ostrowski)
 20. Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1967
 21. Szulc Halina Zmiany form osadnictwa wiejskiego w Polsce, Przegląd Geograficzny T. LIV, z. 4, PWN, Warszawa 1982
 22. Szulowska W Wolnicz-Pawłowska., E., Nazwy wód w Polsce, cz. 1 Układ alfabetyczny, cz. 2 Układ a tergo, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2001-2002
 23. Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and Other Users, Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2002 (i to samo w wersji rosyjskiej)
 24. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, numerowane zeszyty wydawane w odcinkach powiatowych latach 1962-1975, Urząd Rady Ministrów, Warszawa
 25. Wicik P. Spis miejscowości województwa śląsko-dąbrowskiego łącznie z obszarem Ziem Odzyskanych Śląska Opolskiego, Drukarnia Urzędu Informacji i Propagandy w Katowicach, Katowice 1946
 26. Wolnicz-Pawłowska E., Standaryzacja narodowa mikrotoponimów na pograniczach językowych. Stan obecny, perspektywy, postulaty, w: Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów i M. Olejnik, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 165-179
 27. Wolnicz-Pawłowska E., Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny, Cz. I: Nazwy wód płynących, Cz. II: Nazwy wód stojących, Wyd. DiG, Warszawa 2006
 28. Wolnicz-Pawłowska E., Standaryzacja narodowa nazw geograficznych w świetle polskiego prawa (na tle prawa międzynarodowego), [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Wyd. Rada Języka Polskiego, Komitet Językoznawstwa PAN, Towarzystwo Kultury Języka i IJP UO, Warszawa 2005, s. 223-232
 29. Wolnicz-Pawłowska E., Szulowska W., Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny, cz. II, Opracowywanie językowe nazw, Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2003
 30. Wykaz Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej Tom I Województwo Wileńskie, wydano w Warszawie dnia 1 maja 1938 r. nakładem Głównego Urzędu Statystycznego
 31. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, Wydawnictwa Akcydensowe, t. I-III, Warszawa 1980-1982
 32. Zmiany administracyjne miast i osiedli, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1964
 33. Dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, http://www.geoportal.gov.pl/, http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
 34. Przeglądanie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
 

 

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa

tel. (22) 315 20 26

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty